Nyski Klub Sportowo-Turystyczny ATUT NYSA
   Strona Główna Ciekawe Artykuły KOMUNIKATY Dowcipy o niewidomych Kontakt27.02.2021   
 Nawigacja
Strona Główna
Ciekawe Artykuły
Władze Klubu
Historia Klubu
Statut
Galeria
1 % dla ATUT NYSA
KOMUNIKATY
Turnus Rehabilitacyjny
Kontakt
 Ostatnie Artykuły
Wciąż zbyt mało osób...
Nie pływajcie w socz...
Więcej pieniędzy, mn...
Przewodnicy tandemow...
 Nasi PARTNERZY
Stowarzyszenie CROSS

Związek Kultury
Fizycznej OLIMP

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo
Sportu

Gmina Nysa

Samorząd
Województwa Opolskiego
 Statut

Statut Nyskiego Klubu Sportowo-Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących
„ATUT” Nysa

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1

Klub nosi nazwę Nyski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „ATUT” Nysa” i zwany jest dalej Klubem.

§2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Klubu jest miasto Nysa.

§3
Klub posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane we właściwym rejestrze, działa zgodnie z przepisami ustawy – prawo o stowarzyszeniach, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, niniejszym statutem oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§4
Klub może używać znaku, odznak i pieczęci.

Rozdział II
Cele, działania i sposób ich realizacji.

§5
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.

§6
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Umożliwienie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz korzystania ze wszystkich jego form działalności.
2. Objęcia swoją działalnością niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.
4. Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu , turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku.
5. Opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska.
6. Nawiązywanie i utrzymanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych.
9. Organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§6a
1.Działalność statutowa może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna.
2.Działalność określona w paragrafie 6 p.4,8,9 może być prowadzona jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
3.Pozostałe działalności określone w paragrafie 6 są prowadzone jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego.
4.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego w całości jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego.
5.Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Klub może korzystać z pracy wolontariuszy.

Rozdział III
Członkowie , ich prawa i obowiązki.


§7
Członkowie Klubu dzielą się na;
1. Zwyczajnych.
2. Nadzwyczajnych.
3. Honorowych.
4. Wspierających.

§8
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
a. Osoba posiadająca niepełnosprawność z tytułu schorzenia narządu wzroku która złożyła pisemną deklarację członkowską i została przyjęta przez Zarząd Klubu.
Osoby ( niepełnoletnie) mogą się ubiegać o przyjęcie za zgodą rodziców, lub innych osób ustanowionych jako opiekunowie prawni.
b. Cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej który spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.
2. Członkiem nadzwyczajnym może być osoby fizyczne, która z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej pragnie się przyczynić do realizacji zadań statutowych Klubu oraz osoby niepełnosprawne z innymi schorzeniami. Liczba członków nadzwyczajnych nie może przekraczać 25% ogólnej liczby członków Klubu.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Klubu. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Klubu osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

§9
Członków zwyczajnych , nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Klubu .

§10
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.

§11
Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:
1.Członkom pełnoletnim bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu.
2. Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu.

§12
Członkom honorowym i wspierającym przysługują uprawnienia członków zwyczajnych oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§13
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:
1. Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych .
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu .
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§14
Członkowie wspierający są zobowiązani regularnie opłacać zadeklarowane składki i w miarę możliwości udzielać pomocy technicznej i organizacyjnej w działalności statutowej Klubu.

§15
Członkostwo w Klubie ustaje wskutek :
1. Dobrowolnego wystąpienia złożonego w formie pisemnej.
2. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
3. Wykluczenia decyzją Zarządu, od której członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu.
4. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku.
5. Utraty praw publicznych i obywatelskich.
6. Śmierci członka.

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu.


§16
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna

§17
Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata .
Władze Klubu mają prawo powołania nowych członków na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji. Liczba nowo powołanych członków danej władzy nie może przekroczyć 2/5 liczby pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie

§18
Walne Zebranie jest najwyższa władzą Klubu, Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19
Walne Zebranie zwoływane jest co 4 lata przez Zarząd, który w tym celu zawiadamia członków Klubu co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać termin, miejsce i porządek obrad.
Walne zebranie klubu jest władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków.

§20
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy , na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej 25% członków Klubu i obraduje nad sprawami ,dla których zostało zwołane. Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 1-go miesiąca od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. uchwalenie generalnych kierunków działania Klubu.
2. Uchwalenie projektu zmian statutu.
3. Rozpatrywanie l zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wybór władz Klubu.
6. Nadawanie godności członka honorowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.
9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

§22
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne chyba, że większość zebranych uchwali głosowanie tajne.

Zarząd Klubu.

§23
Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.

§24
Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. Kierowanie całokształtem pracy Klubu.
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
4. Ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych.
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków . 7. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań .
8. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
9. Zatwierdzanie przyjętych darowizn i zapisów.

§25
Zarząd składa się z 5-7 członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 6 razy w roku. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§26
Do ważności pism i dokumentów Zarządu wymagane są dwa podpisy prezesa lub jego zastępcy oraz sekretarza lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna.

§27
Komisja Rewizyjna jest (najwyższym) organem kontrolnym Klubu.

§28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola ( co pół roku ) działalności statutowej i finansowej władz Klubu , kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Klubu.

§29
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym Przewodniczącego i dwóch zastępców Przewodniczącego . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu.


§30
Na majątek l fundusze Klubu składają się :
1. Wpisowe i składki członkowskie.
2. Wpływy z działalności statutowej bądź gospodarczej.
3. Dotacje i subwencje.
4. Darowizny i zapisy.
5. Inne dochody

§31
Cały dochód Klubu jest przeznaczony na działalność statutową Klubu.
Zabrania się:
1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”
2.Przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.Wykorzystywania majątku Klubu przez jego członków, członków organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich .
4.Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie władz Klubu, oraz pracownicy i osoby krewne lub powinowate.

§32
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa Zarządu bądź jego zastępcy oraz skarbnika lub sekretarza Klubu , lub innych osób upoważnionych przez Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§33
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów.

§34
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§35
Uchwalając rozwiązanie Klubu Walne Zebranie może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na którą przejdzie majątek Klubu po pokryciu zobowiązań.

§36
Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisem do rejestru.

§37
Statut został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu w dniu 09.12.2011 r.
 Nasze działania w organizacji imprez sportowych wspierają:

 Kalendarium
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Content marketing


Życzymy wszystkiego najlepszego

 1 % dla ATUT NYSA

Za 2019 rok dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę 14 933,40 zł. Dziękujemy
Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Shunt by:
256743 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu